Ventilordningen 2021- Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
16.03.2021

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn. Asker kommune har opprettet en kompensasjonsordning som skal gi støtte til virksomheter som har blitt påvirket av nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden november 2020 til februar 2021. Total ramme er på 22 millioner kroner.

Ventilordningen er delt opp i tre ulike kategorier for kompensasjon:

 • Tap av salgsinntekter (utvalgte NACE-koder*)
 • Tap av varelager og andre kostnader (kun NACE-kode 55-56-93*)
 • Tap og skade (virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-koder*)

* Her finner du informasjon om NACE-koder (næringskoder). 
 

Kompensasjon for tapte salgsinntekter

Din virksomhet kan søke om å få kompensasjon for svikt i salgsinntekter i perioden november 2020 – februar 2021.

Ordningen vil gjelde de bransjene som ble/er mest rammet, og som også er nevnt spesielt av Stortinget. I hovedsak kan kun foretak med definerte NACE-koder søke (se listen av NACE-koder i bunnen av utlysningen).
 

Kompensasjonsgrunnlaget for den enkelte virksomhet beregnes ved å summere differensen mellom salgsinntekter i de fire månedene (november 2020 - februar 2021) og tilsvarende ett år tidligere; altså nedgangen i omsetning.


Alternativt om det ikke var omsetning ett år tidligere, kan de fire månedene før november 2020 anvendes.


Kompensasjon for tap på varelager og andre kostnader

Gjelder virksomheter som er registrert i NAC-kode 55-56-93 - hoteller og spisesteder.

Det er foreløpig noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader (for eksempel varelager-svinn) for nevnte periode. Dette antas å bli avklart innen søknadsfristens utløp.
 

Med forbehold om dette bes søkerne opplyse om faktiske tap av typen "andre kostnader".


Tap og skade

I tillegg har kommunen avsatt en total ramme på to millioner kroner for virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-kodene (se liste nederst i utlysning). Her har alle virksomheter mulighet til å søke for nevnte periode.
 

For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 50 000 kroner i tap og skade.


Hvem kan søke?
 • Kun Asker-registrerte foretak
 • Virksomheter med mer enn 30 millioner kroner, eller mindre enn 500 000 kroner, i årlige salgsinntekter, faller utenom
 • I hovedsak kan kun foretak med definerte NACE-koder (se nederst i utlysning) søke om kompensasjon
 • Virksomheter skal kunne dokumentere årlig salgsinntekt på mellom 500 000 og 30 millioner kroner i siste ligning
 • Andre virksomheter kan søke på tap og skade dersom dette har vært på mer enn 50 000 kroner for nevnte periode.
 • Virksomheten skal ha to eller flere ansatte.
 • Virksomheten skal ikke søke lignende kompensasjon gjennom andre statlige ordninger
 • Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter


Asker kommune kan:

 • etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges.
 

NACE-koder

Følgende NACE-koder (hovedbransje) er lagt til grunn for å kunne søke:

 • 01-11, landbruk og produksjon av mat – dog ikke 06 oljeutvinning
 • 47 Butikkhandel – inkl. postordre og handel utenfor utsalgssted
 • 55-56 * Drift av hoteller, campingplasser, spisesteder, gatekjøkken, kantiner, catering og barer
 • 73 Reklamebyrå og media
 • 74 Design, fotograf-, takserings- og impresariovirksomhet
 • 75 Veterinærtjenester
 • 78 Rekruttering av arbeidskraft
 • 79 Reise- og opplevelsesarrangører
 • 82 Kombinerte kontortjenester og messe- og kongressvirksomhet. Annet
 • 90 Kunstnere
 • 92 Lotteri og totalisatorspill
 • 93 * Idrettsanlegg, treningssentra, fornøyelsesparker, fritidsvirksomhet ellers
 • 94 Organisasjoner
 • 95 Reparasjoner av data, elektronikk, sko og andre varer til personlig bruk
 • 96 Vaskeri, renseri, frisering, renser, skjønnhetspleie og annen personlig tjenesteyting


*) Det er foreløpig noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader (f.eks. varelagersvinn) for nevnte periode. Dette antas å bli avklart innen søknadsfristens utløp.
 

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 1. april 2021.
 

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune kan beregne hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling og utbetaling vil skje like over påske, etter at søknadsfristen er gått ut.
 

Maksimalt beløp i samlet kompensasjon er to millioner kroner.


Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer innen søknadsfristens utløp 1. april.


HER finner du ytterligere informasjon om ordingen og noen eksempler. 

Eventuelle spørsmål kan sendes til post@askern.no 


Her kan du søke om midler fra "Ventilordningen"