background
Næringspolitisk innlegg - Trond Røed (H)

Næringspolitisk innlegg - Trond Røed (H)

00.
Takk for en hyggelig invitasjon til å svare ut forespørselen fra Asker Næringsforening på hvordan jeg vil arbeide og prioritere saken som er knyttet til foreningens arbeid.
 
Selv stiller jeg på valg til Høyre sin liste på 51 plass, og er helt avhengig av innbyggernes tillit og personstemmer for å kunne fortsette det jeg har arbeidet mest med gjennom de siste 20 årene som er utvikling, plan og byggesak.
 
Og det er nettopp her jeg mener den største utfordringen og nøkkelen for en videre utvikling og nyskapning av arbeidsplasser i Asker kommune ligger.
 
Som lokalpolitiker vil jeg arbeide for å få satt målsetninger for økt effektivitet i behandlingen av saker i kommunen. Det er ikke tilstrekkelig å bare ansette flere byggesaksbehandlere uten at en også har søkelys på ressursbruken i de enkelte sakene og effektiviteten. Dette for at det må være samsvar mellom tidsbruk, kostnader og servicegrad.
 
Jeg vil derfor arbeide for at det settes mål at Asker kommune innen to år skal ha flyttet seg fra å ligge på topp når det gjelder tid og kostnad på en byggesak, til å ligge under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner i KOSTRA.
 
Vi ser også at Asker kommune ligger på topp når det gjelder antall dispensasjoner. Dette er selvfølgelig en sammensatt problemstilling, men det indikerer også at vi har et problem. Slike dispensasjoner er mere juss enn politikk og gjør det vanskelig for lokalpolitikere og argumentere for innvilgelse og at fordelene er klart større enn ulempene. Dessuten er det verktøyet vi hadde blitt kraftig innsnevret av lovgiver de senere år. Derfor bør vi arbeide for å gjøre det lettere å søke om mindre endring av gjellende regulering.
 
Jeg opplever at Asker har en meget god organisasjon gjennom Næringsforeningen. Og mener at kommunen og lokalpolitikere bør bruke den ressursen bedre. En måte som jeg har tatt til orde for tidligere og som jeg fortsatt vil arbeide for er at det opprettes et brukerråd i plan og byggesaker. Ikke et råd som skal gå inn i enkeltsaker, men et råd som kan gjennom dialog med lokalpolitikere, administrasjon, ansvarlig søkere, entreprenører og Næringsforeningen ta opp utfordringer med plan og byggeprosesser. Dette kan være prinsipper for planvask av eldre reguleringsplaner, mindre endring av gjellende planer, diskutere rammer for ny kommuneplanrullering og med innspill direkte til ny plan og gebyrregulativ for å nevne noe.
 
Jeg mener et slikt brukerråd hvor profesjonelle aktører som opererer innen kommunen kunne bidratt til både høyere grad av effektivisering innen saksbehandlingen og til et bestemmelsesverk til kommuneplanen som hadde vært mere forståelig for alle parter.
 
Det er ikke fasiten på alt hva næringslivet trenger for å vokse og skape flere arbeidsplasser i kommunen, men kommunikasjon og dialog er en nøkkelfaktor.
 
Et slikt tre partssamarbeid mellom administrasjon, lokalpolitikere og profesjonelle aktører ville kunne løse mange utfordringer både med fortolkninger og hvordan å sette bestemmelser.

Trond Røed