Næringspolitisk innlegg - Kari Sofie Bjørnsen (H)
00.00.0000

For meg er det et grunnleggende syn at samfunnsutvikling og fordeling av goder er avhengig av at det private næringsliv lykkes i sin forretningsdrift. Næringslivets behov for forutsigbarhet og stabile rammebetingelser gjelder ikke bare for skatter og avgifter fastsatt på statlig nivå, men også i forhold til saksbehandling og holdninger hos kommune og fylkeskommune. Det må være en positiv grunnholdning - kall det gjerne en «JA-kommune»-holdning. 

Både kommune og fylkeskommune må bidra med relevant kompetanse og være effektive i saksbehandlingen. Det siste innebærer også å si nei - kjapt - hvis det er det som er en åpenbar konklusjon på ønskede tiltak. Det verste for næringsliv (og innbyggere), er at man ikke får svar, og lurer på hva som kan være mulig å gjennomføre.

Jeg mener at et tettere samarbeid mellom Asker kommune og fylkeskommunen om næringsutvikling vil være bra. Asker kjenner sitt lokale næringsliv best, og fylkeskommunen har større økonomiske muligheter og virkemiddelapparat for å bidra til målrettet næringsutvikling.

Det pekes mer og mer på behovet for et godt kollektivtilbud og sammenhengen med næringsutvikling. Det viser at ting henger sammen. God stedsutvikling, hensiktsmessig og effektiv samferdsel som innebærer vei, kollektiv, sykkel, båt, attraktive bomiljøer - vi må i fremtiden se enda mer helhetlig på næringspolitikken. Vekst og vern er hensyn som MÅ ivaretas, av næringsliv og det offentlige. Flere arbeidsplasser i nærheten av der folk bor er et opplaget mål.

Jeg har tro på sirkulær økonomi, gründerskap, klynger, inkubatorer/næringshager og kompetanse. Jeg har tro på å jobbe på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Det er viktigere enn noensinne dersom vi skal klare en helt nødvendig grønn omstilling. Næringslivet er helt avgjørende i denne sammenheng. Derfor må vi ikke gjøre det vanskelig å drive næring. Det er legitimt, og helt nødvendig, å skape overskudd i bedriftene. Bare på den måten kan vi få nødvendig innovasjon og nye løsninger som skal drive samfunnet fremover i en bærekraftig retning. Skoler og næringsliv må ha tettere samarbeid, og der skal fylkeskommunen spille en mer aktiv rolle som skoleeier. Praktiske fag/yrkesfag bør få en større plass, ved å gjøre de mer attraktive å velge. Vi kan ikke tvinge folk inn i et utdanningsløp, men vise mulighetene.

Den offentlige innkjøpsmuskelen må brukes i sterkere grad. For lokale anskaffelser, og for innovative løsninger. Her har Asker som kommune og Akershus som fylkeskommune et uutløst potensiale. Kompetanse, vilje, iverksetting og oppfølging – ja, det vil jeg fortsette å jobbe for. Tonen fra toppen gjelder i alt godt lederskap, også når det gjelder næringsutvikling, offentlige anskaffelser og det å bringe oss inn i en fremtidsrettet samfunnsutvikling.

Helt til slutt vil jeg bemerke at nedsettende retorikk og karakteristikker om de som skaper arbeidsplasser og driver næring er forkastelig. Slik skal vi ikke ha det, verken i vår kommune eller i Norge.

Kari Sofie Bjørnsen