Næringspolitisk innlegg - Ivar Granum (AP)
00.00.0000

Næringslivet i Asker består av mange forskjellige næringer. Lokale bedrifter og næringer bidrar til gode lokalsamfunn og bolyst. Etter kommunesammenslåingen har vi nå en ny kommune som er langstrakt der det vil være forskjellige behov for utvikling av nye arbeidsplasser, men ikke minst like viktig, ta godt vare på de vi allerede har.

Og her betyr kommunikasjon mellom bedriftene og kommunens ledelse mye. De behov bedriftene vil måtte ha, må bli kommunisert på en god måte slik at de føler seg sett. Store nok arealer for videre utvikling står sterkt i så måte. Teknologiske bedrifter med behov for kontorfasiliteter og nærhet til kollektivtransport er viktig for mange bedrifter i nærheten av Asker sentrum.

Lenger ut i kommunen, i Røyken har plasskrevende industri etablert seg, på Follestad Næringspark. Flere områder langs E134 vil naturlig komme nå, når Oslofjordtunnelens løp 2 er en realitet. En videre E134 vil bli neste etappe, fra Dagsleth til på kopling E134. I kommuneplanens arealdel er det avsatt flere næringsområder som kan utvikles, her må kommunen starte tilrettelegging og etablering av tomter som er klare når bedrifter viser sin interesse.

Denne samferdselsåren vil forsterke en av de store industrikjempene på Hurum, Chemring Nobell. Gode samferdselsløsninger, på vei og til havs med dypvannskaier er sentrale momenter for eksisterende og ny næring på tuppen av Hurumhalvøya. Statkraft sitt prosjekt, med mulig biodrivstoff produksjon er spennende. Ny grønn industri, med skogen som grunnstoff, kan bidra til mange tiltrengte arbeidsplasser på Tofte.

Og sammen med de store næringene blomstrer også et næringsliv med mindre lokale bedrifter opp. De må få muligheter til å konkurrere slik at servicebedrifter har livets rett og kar utvikle seg i lokalsamfunnene. Her må også kommunen selv sørge for at lokale bedrifter av forskjellig størrelse kan konkurrere når kommunen selv legger anbud ut.    

Rundt denne delen av næringsutvikling betyr kortere saksbehandling fra kommunens byggesaksavdeling. Tilstrekkelig bemanning for at søknader kan behandles tilstrekkelig raskt er helt nødvendig. Dette er en lavt hengende frukt og må prioriteres opp.
Dermed kan også de avsatte boligområdene rundt næringer blomstre opp og unge folk kan etablere seg med boliger som kan betjenes med en arbeidsplass i nærheten av der man bor. Sammen med et bedre kollektivtilbud fra Asker sentrum til Tofte vil dette bidra til etableringer.

Og sist, men ikke minst, ta lærlingene på alvor. Kommunen må ta inn flere lærlinger selv, gå foran og vise vei. Sett i gang egne prosjekter som kan sikre prosjekter som er satt på vent. Det er nå det er nedgang i bygg og anlegg, stat og kommune må iverksette egne prosjekter når markedet er tøft. Da får man mer for mindre.

Asker kommune har tatt mål av seg til å bli best på næringsutvikling i Norge. Mange tiltak er nå gjennomført den første fireårsperioden for at vi skal nå det målet. Men la ikke det overskygge helheten. Vi har en god mulighet til å nå målet med det arbeidet som er gjort. La oss trekke i samme retning, på tvers av politiske ståsteder slik at eksisterende innbyggere og bedrifter, nye unge i etableringsfasen og gründerbedrifter føler seg velkommen i vår nye kommune, vil bo her og jobbe her.

Da kommer vi langt.

Ivar Granum