background

Næringspolitisk innlegg - Elisabeth Holter-Schøyen (V)

00.
Flere grønne jobber nær der folk bor

I Asker har vi en unik mulighet til å ta ansvar for vårt lokalsamfunn og bidra til en bærekraftig utvikling. En viktig faktor i dette arbeidet er å skape flere grønne jobber nær der folk bor. Asker Venstre ser verdien av et variert næringsliv hvor nye næringer er en nøkkel for å oppnå dette.

Mangfoldig næringsliv i Asker
Vi er stolte av det mangfoldige næringslivet vi har i Asker, som spenner fra familiebedrifter til store internasjonale selskaper. Industri, bygg og anlegg, landbruk, gartnerier, reiselivsvirksomhet og opplevelsesnæring, sosialt entreprenørskap, helse og velferd, kultur, idrett, gründer-, service- og handelsvirksomheter – alle er viktige bidragsytere til vårt velferdssamfunn.

Venstre vil at Asker skal være en enda mer attraktiv kommune for næringslivet. Noe som kan bidra til at flere ønsker å etablere seg her, og at flere kan jobbe nærmere der de bor. Slik kan vi dempe presset på rushtidstrafikken og gi folk mer tid til egen hverdag.

Venstre heier på gründere
Venstre vil at lokale småbedrifter skal kunne etablere seg og vokse videre. God dialog med kommunen og korte saksbehandlingstider er et viktig bidrag.

Sosialt entreprenørskap kan være med å løse samfunnsmessige eller sosiale utfordringer.

Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljøer, og vi ser verdien av møteplasser som bidrar til et sosialt miljø og kortere reiseveier til opplevelser.

Det skal ikke være noen motsetning mellom et blomstrende næringsliv, økt reiselivsvirksomhet og det å ta vare på naturen. Veileder vi virksomheter til å finne sin plass i en sirkulær økonomi, blir både forbrukere, næringslivet og miljøet vinnere.

Landbruket – en næring vi alle er avhengige av
Vi må spille på lag med bøndene og gartnernæringen, så de både kan produsere maten vår og bidra til det grønne skiftet. Ulikt terreng, jordsmonn og solforhold gjør at vi har en variert primærnæring med forskjellige utfordringer her i Asker. Vi har et rikt skog- og landbruk som preger Askerbygdene.

Vi ønsker å legge til rette for at landbruket kan utvikles med nye næringer og produkter, samtidig som vi støtter opp om det bønder i Asker allerede er gode på.

Bevaring av verdifull landbruksjord og bærekraftig jord- og skogbruk er avgjørende for å sikre vår fremtidige matforsyning og bidra til et friskere fjord- og havmiljø.

Venstre vil jobbe for at landbrukskontoret har god bemanning med både skogbruks- og jordbrukskompetanse på et godt nivå.

Vi må ikke glemme grøntnæringen
Gartnerforeningens medlemmer dyrker i hovedsak grønnsaker, blomster, frukt og ferdigplen. De er lite omfattet av jordbruksoppgjøret og er derfor avhengig av markedet og et godt samarbeid med kommunen. Produsentene trenger klare og forutsigbare rammevilkår.

Grøntnæringen er opptatt av det grønne skiftet og har høye ambisjoner om å være bærekraftige, og bransjen er i forkant med f.eks. bruk av nyttedyr fremfor sprøytemidler, i tillegg til å bruke resirkulert gjødsel. Siden produksjonen er så energikrevende, så er også potensialet for miljøgevinster store gjennom energibesparende tiltak.

Hele veksthusnæringen (nasjonalt) er i dag 67% fornybar. Flere av aktørene i Asker er landsledende på investeringer i energibesparende teknologi, som f.eks. ledlysanlegg og avfukting. Dette er ikke store organisasjoner, og vi må derfor sørge for at kommunen bistår gartneriene i å søke midler fra aktører som Innovasjon Norge og Enova til energisparende tiltak.

Asker Venstre heier på alle som er med på å skape arbeidsplasser og vil jobbe både lokalt, regionalt og nasjonalt for å gjøre det vi kan for å legge til rette for en grønn og bærekraftig næringsutvikling i hele Asker. 

Elisabeth Holter-Schøyen