background
Ekstraordinært kommunalt næringsfond i Asker

Ekstraordinært kommunalt næringsfond i Asker

19. november
Asker kommune er gjennom Viken fylkeskommune totalt tildelt 1,4 mill. kroner. 1,0 mill. kroner skal etter konkurranse kunne bli utbetalt til Asker-registrerte foretak som søker ordningen.
Økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting er en følge av covid-19 utbruddet. Staten har tildelt kommunene ekstra midler til næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av covid-19.
 

Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder
 • Omstilling med nye produkter
 • Internopplæring
 • Samarbeidsprosjekter
 • Fellestiltak for næringsutvikling


For søknader som innbefatter tiltak hos flere bedrifter og/eller organisasjoner er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 200.000. For enkeltbedrifter/organisasjoner er tilsvarende kr 100.000. Det kan ikke søkes til driftsformål. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader. Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt kr 600 pr time. Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

 

Hvem kan søke?

 • Bedrifter og organisasjoner registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere bedrifter/organisasjoner samarbeide om søknad/tiltak.
 • Bedriften/organisasjonen må ha adresse i Asker og ha hatt en omsetning > kr 100.000 siste regnskapsår. Normalt mindre enn 10 ansatte, men unntak kan gjøres for noe større foretak.
 • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.


Asker kommune kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden. Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen. Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Hvordan søke?

Søknad om støtte fra ekstraordinært kommunalt næringsfond skal gå via www.regionalforvaltning.no da dette er et krav fra Viken fylkeskommune. Registrer bedriften/organisasjonen som søker og opprett deretter søknad.

Ved behov kan kommunens kontaktpersoner for ordningen kontaktes for veiledning i søknadsprosessen. Se kontaktinformasjon nedenfor. 

 

Følgende vektlegges i vurderingen av søknadene:

 • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet for egen bedrift/organisasjon og/eller gi positive ringvirkninger for andre
 • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting. Angi effekten i tall hvis mulig.
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang


Søknaden vurderes ut fra antall søkere som fyller kriteriene og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.

 

Frister og utbetaling:

Søknadsfrist er 10.desember 2020.
 

 • 50 % av innvilget tilskudd utbetales ved positiv beslutning om tilskudd og senest innen 24.12.2020
 • De resterende 50 % utbetales ved mottatt og godkjent sluttrapport. I spesielle tilfelles kan siste halvdel deles i to utbetalinger under forutsetning av dokumentasjon på utlegg/framdrift
 • Tiltaket må være ferdig innen 1.4.2021.
 • Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje
 • Anmodning om utbetaling m/dokumentasjon skal sendes til Asker kommune v/AskersHus AS
 • Utbetalt forskudd på 50 % kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom tiltaket ikke blir gjennomført

Kontaktinfo og ytterligere informasjon til Asker kommune ved AskersHus AS finner du her