background

"Askerpakken" på 65 mill. kroner

20. april
I møte i formannskapet 14. april vedtok politikerne i "Askerpakken" - en krisepakke til lokalt næringsliv på kr 65 mill. kroner. Asker Næringsforening blir kommunens samarbeidspartner.
 
Tiltakene skal evalueres løpende i dialog med næringslivet for å vurdere behovet for eventuell forsterkning eller spissing. Det vil ta tid før de statlige pakkene kommer bedriftene til gode. Det er derfor viktig at kommunens tiltak virker straks, da bedriftene har utfordringer knyttet til likviditet, løpende utgifter og lønnskostnader. Asker Næringsforening skal være kommunens samarbeidspartner i tiden fremover.

Den første delen av tiltakspakken knytter seg til gjennomføring og forsering av vedtatte bevilgninger i 2020, jf. oversikten nedenfor.
 • Sikre god kapasitet og effektivisere byggesaksbehandlingen
 • Kommunalt innkjøp rettes mot lokale små og mellomstore bedrifter
 • Gjennomføre planlagt investeringsprogram  1,8 mrd. kr.
 • Gjennomføre ordinært vedlikehold innen bygg og anlegg 60 mill. kr.
 • Etablere nye innbyggertorg og tilpasse lokaler – kommunereformen 100 mill. kr.
 • Omdisponere midler – avtale med Asker Næringsforening  1,5 mill. kr.
 • Forsere kulturlåven – ekstraordinær bevilgning 100 mill. kr.

Den andre delen av tiltakspakken består av forslag til nye tiltak basert på ekstraordinær bevilgning i 2020 og har en kostnadsramme på 65 mill. kroner, jf. oversikten nedenfor.
 
 • Ekstraordinær bevilgning – rehabilitering/vedlikehold av kirkebygg 15 mill. kr.
 • Ekstraordinær bevilgning – vedlikehold av veier og formålsbygg 30 mill. kr.
 • Støttetiltak til kulturnæringen, idrettslag og foreninger 10 mill. kr.
 • Utsette/ettergi husleie for «gründerbedrifter» 5 mill. kr.
 • Etablering av gründer- og innovasjonsfond  2 mill. kr.
 • Etablering av rådgivningskanal for næringslivet 1 mill. kr.
 • Næringslivskampanjen  1 mill. kr.
 • Etablering av fond til støtte for landbruk og matproduksjon 1 mill. kr.   Sum – ekstraordinær bevilgning 65 mill. kr.

I tillegg ble ytterligere tiltak besluttet gjennomført
 
 • Det innføres gratis parkering på kommunale parkeringsplasser, men med eksisterende tidsbegrensninger for å sikre rotasjon. Ordningen gjøres gjeldende fra og med mandag 20. april til og med 31. august. Formannskapet tar stilling til ønske om/behov for forlengelse i møte i august.
 • Det bør vurderes om Asker kommune i likhet med Bærum (og Oslo) kommune kan gi støtte til ENØK-tiltak i boliger opptil 30 000 kr.
 • De økonomiske konsekvensene av tiltakspakken søkes innarbeidet i 1. tertialrapport 2020. 6. Kommunedirektøren får fullmakt til å utarbeide kriterier og retningslinjer for gjennomføring av de enkelte tiltakene.